Bit (b):
Byte (B):
Kilobyte (kB):
Megabyte (MB):
Gigabyte (GB):
Terabyte (TB):
          

Bezeichnung
Symbol
vor der Standardisierung
nach der Standardisierung
Bit / bit
b
1
bit
=
1 bit
1
bit
=
1 bit
Byte
B
1
B
=
8 bit
1
B
=
8 bit
Kilobit
kbit / kb
1
kbit
=
1024 bit
1
kBit
=
1000 bit
Kibibit
KiBit
 
 
 
 
1
KiBit
=
1024 bit
Kilobyte
kB
1
kB
=
1024 B = Byte
1
kB
=
1000 Byte
Kibibyte
KiB
 
 
 
 
1
KiB
=
1024 Byte
Megabit
MBit / Mb
1
MBit
=
1024 KBit
1
MBit
=
1000 kBit
Mebibit
MiBit / Mib
 
 
 
 
1
Mib
=
1024 KiBit
Megabyte
MB
1
MB
=
1024 kB
1
MB
=
1000 kB
Mebibyte
MiBit / MiB
 
 
 
 
1
MiB
=
1024 KiB
Gigabit
GBit / Gb
1
GBit
=
1024 MBit
1
GBit
=
1000 MBit
Gibibit
GiBit / Gib
 
 
 
 
1
Gib
=
1024 MiBit
Gigabyte
GB
1
GB
=
1024 MB
1
GB
=
1000 MB
Gibibyte
GiB
 
 
 
 
1
GiB
=
1024 MiB
Terabyte
TB
1
TB
=
1024 GB
1
TB
=
1000 GB
Tebibyte
TiB
 
 
 
 
1
TiB
=
1024 GiB
Petabyte
PB
1
PB
=
1024 TB
1
PB
=
1000 TB
Pebibyte
PiB
 
 
 
 
1
PiB
=
1024 TiB
Exabyte
EB
1
EB
=
1024 PB
1
EB
=
1000 PB
Exbibyte
EiB
 
 
 
 
1
EiB
=
1024 PiB